Stem Japanese Eatery

  • Japanese
5205 Rumble Street
Burnaby, BC V5J 2B7
(604) 434-0250